VI får anerkjennelse fra Miljødirektoratet.

VI får anerkjennelse fra Miljødirektoratet.

Publisert av Erik Falck den 21.11.22. Oppdatert 15.04.23.

Utbetaling av tilskudd - Fisketrapp/flomsikring Hopsfossen Nesttunvasdraget

Vi viser til søknaden datert 15.01.2022 med referansenummer 22S3727D om tilskudd på kr 107 000. Vi har behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 107 000. Tiltaket som gis tilskudd er "Fisketrapp/flomsikring Hopsfossen Nesttunvasdraget".

Sammendrag av søknaden

"Nesttunvassdragets venner har i flere år arbeidet med alternativ plan for flomsikring og repatriering av anadrom fisk i Nesttunvassdraget i samarbeid med Bergen Kommune, Norce/LFI, grunneiere mfl og i god kontakt med NVE. Nesttunvassdragets venner har til nå lagt ned store egne ressurser i arbeidet med alternativ flomsikringsplan og egeninnsats er her beregnet til flere millioner kr. Søknaden gjelder videre arbeid med prosjektering av fisketrapp med Obermayerluke og tilhørende flomregulering av Nesttunvassdraget i samarbeid med grunneier, Bergen Kommune mfl. "

Begrunnelsen for vedtaket.

Det søkes om midler til videre arbeid i Nesttunvassdraget med prosjektering av ny fisketrapp ved Hopsfossen og tilhørende flomsikringstiltak. Nesttunvassdraget har tidligere vært lakseførende, men har i dag ingen selvreproduserende bestand av laks. En utredning fra 2012 konkluderte med at Nesttunvassdraget har stort potensiale for å reetablere både laks, sjøørret og ål. Det ble vurdert at demningen hadde økt høyden på Hopsfossen og skapt et absolutt vandringshinder for fisken, og at en fiskepassasje ved fossen kan tilgjengeliggjøre områder som tidligere var anadrome.

Innvilgelsen forutsetter at alle eierskapsforhold både til grunn og til selve trappeanlegg er avklarte. Det må være avklart hvem som påtar seg drifts- og vedlikeholdsansvar for trappeanlegg. Det må også foreligge avtaler med berørte grunneiere som er tinglyst på eiendommene, om nødvendig adkomst i forbindelse med prosjektet og videre drift og vedlikehold av adkomstanlegg. Nødvendig dokumentasjon bes oversendt senest ved rapportering på tilskuddsbruken, se nedenfor.

Miljødirektoratet gir tilskudd til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet skal benyttes i 2022 og brukes i tråd med søknaden.