Nesttunvassdragets venner

Foreningen Nesttunvassdragets venner er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening som ved frivillig innsats arbeider for at de store kulturhistoriske verdier samt miljø- og naturkvaliteter som er knyttet til Nesttunvassdraget blir ivaretatt og gjort tilgjengelig for allmennheten. I vårt arbeid ønsker vi å søke samarbeid med offentlige institusjoner, foreninger, firmaer og privatpersoner.

I forbindelse med foreningens virksomhet, defineres Nesttunvassdraget slik: Elven som renner gjennom Nesttun ut i Hopsfossen med alle kilder og tilløp.

Målsettinger for foreningen

Med utgangspunkt i formålet med foreningen, har vi listet opp en del mål og tiltak

Målsettinger:
- Ta vare på mangfold og variasjon i natur og nærmiljø
- Unngå ødeleggelser av vassdrag, flora og fauna
- Ta vare på landskapet som dokumentasjon og opplevelsesfaktor
- Ta vare på kulturhistoriske spor i landskapet
- Redusere miljøforurensing og forsøpling
- Planlegge bruk for allmennheten
- Utforme tiltak som gir positive estetiske opplevelser
- Skape mulighet for fiske, friluftsliv og rekreasjon
- Ta vare på grønstruktur og grønne lunger
- Arbeide for at nye naturinngrep langs vassdraget tar hensyn til landskap, natur og miljø

Tiltak :
- Lage gangstier som kan knytte nærmiljø og friområder sammen og som kan kanalisere ferdsel
- Gi tilkomst til vassdraget og hindre gangtrafikk over dyrka mark
- Skilting av naturstier med informasjon om natur og kulturminner
- Skjerme og rehabilitere eksisterende naturinngrep
- Utføre generell opprydding
- Sikre parkeringsmuligheter ved gode turområder
- Spre informasjon om prosjektet