VEDTEKTER

                                   for foreningen Nesttunvassdragets Venner

 

 

 1. Formål

  Foreningen Nesttunvassdragets Venner er en frittstående og ikke partipolitisk forening som ved frivillig innsats arbeider for at de store kulturhistoriske verdier samt miljø- og naturkvaliteter som er knyttet til Nesttunvassdraget blir ivaretatt og gjort tilgjengelig for allmenheten.

   I sitt arbeid skal foreningen, der dette er ønskelig og nødvendig, søke samarbeid med offentlige institusjoner, firmaer og privatpersoner, samt beslektede foreninger.

   

 2. Virkeområde

  I forbindelse med foreningens virksomhet, defineres Nesttunvassdraget slik: Elven som renner gjennom Nesttun ut i Hopsfossen med alle kilder og tilløp.

   

 3. Medlemskap.

  Enkeltpersoner over 14 år og firmaer kan opptas som medlemmer. Medlemskapet er gyldig først når årskontingenten er innbetalt. Kontingentens størrelse fastsettes hvert år av årsmøtet. Utmeldelse må skje skriftlig. Medlemmer som står til rest med kontingent for mer enn et år, blir automatisk slettet av medlemsregisteret etter en purring.

   

 4. Årsmøtet.

  Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innenutgangen av mars. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel, vedlagt årsmelding,

  regnskap og forslag til budsjett for kommende år. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet med tale- og stemmerett. Det er ikke tillatt å stemme med fullmakt. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, og skal vedlegges innkallingen sammen med styrets innstilling. Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av de frammøtte som har stemmerett. Øvrige saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

   

       Årsmøtet skal:

  • godkjenne årsoppgjøret (årsmelding/regnskap)
  • fastsette budsjett etter innstilling fra styret
  • fastsette årskontingenten
  • foreta valg av leder, styre og varamedlemmer til styret og valgkomite
  • ·vurdere endring av vedtektene dersom det foreligger forslag om dette senest 4 uker før årsmøtet

   

   

 5. Styre

  Årsmøtet velger hvert år blant medlemmene et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Lederen velges særskilt, resten av styret konstituerer seg selv. To av styrets medlemmer bør ha vært med også i det foregående styre. Årsmøtet velger også en valgkomite på tre medlemmer som skal legge fram forslag til nytt styre på neste årsmøte. Styret skal være bredt sammensatt.

      

  Styret leder foreningens virksomhet og er beslutningsdyktig med minst fire medlemmer tilstede. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret innkalles av lederen, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger det. Sekretæren skal føre protokoll fra møtene, som legges fram på det etterfølgende møte. Interesserte medlemmer har til enhver tid adgang til styremøtene, dog uten stemmerett.

   

 6. Forvaltning

  Styret skal forvalte foreningens midler i samsvar med foreningens formål, jfr. pkt.1. Styret foretar valg av revisor. Avsluttet regnskap skal foreligge i revidert stand til det ordinære årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

   

 7. Representasjon

  Den daglige representasjon ivaretas av styret ved lederen, eller utnevnt stedfortreder. Styret skal sørge for regelmessig informasjon til medlemmene, samt utgi allmenn informasjon om Nesttunvassdragets historie og kvaliteter samt foreningens virksomhet.

   

 8. Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter styrevedtak dersom det er fremmet krav om dette fra minst 10 % av medlemsmassen. Dette avholdes senest tre måneder etter at lovlig krav er innkommet, og innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel. På slikt årsmøte kan bare behandles de saker som er årsak til innkallingen.

   

 9. Oppløsning

       Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ordinært årsmøte med tilslutning av 2/3 av de frammøtte med stemmerett. Ved evt. oppløsning, skal                  foreningens evt. midler tilfalle ideelle organisasjoner som jobber innenfor samme interesseområde som Øvsttunvassdragets Venner og primært innenfor samme geografiske område.